Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 25-27 เมษายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) (Deadline:15/03/2561)

25-27 เมษายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) (Deadline:15/03/2561)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการงานวิจัยในหน่วยงานตั้งแต่ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย จนถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการงานวิจัย การประสานงานกับแหล่งทุน พร้อมเทคนิคในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ สอน แนะนำงาน และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติร่วมกันในการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 (ภาคใต้)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณแก้วใจ สุขสอาด

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์ 0-7567-3543  e-mail : kaewjai.suksaard@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. หนังสือเรียนเชิญ พร้อมรายละเอียดโครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย”
  2. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม RM
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *