Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 23 เมษายน 2561 : ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (Deadline:15/03/2561)

23 เมษายน 2561 : ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (Deadline:15/03/2561)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถนำเทคนิคการประเมินโครงการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลงานวิจัยของตนเองและหน่วยงาน และเกิดเครือข่ายด้านการประเมินโครงการวิจัยระหว่างหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย/นักวิชาการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้  ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณแก้วใจ สุขสอาด

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์ 0-7567-3543  e-mail : kaewjai.suksaard@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. หนังสือเรียนเชิญ พร้อมรายละเอียดโครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”
  2. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม EVA
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *