Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 13 กุมภาพันธ์ 2561 : ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จัดงาน เทคโนโลยีการอบแห้ง จากโจทย์วิจัยสู่ธุรกิจ “ชมนาดสะตออบแห้ง”

13 กุมภาพันธ์ 2561 : ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จัดงาน เทคโนโลยีการอบแห้ง จากโจทย์วิจัยสู่ธุรกิจ “ชมนาดสะตออบแห้ง”

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน เทคโนโลยีการอบแห้ง จากโจทย์วิจัยสู่ธุรกิจ “ชมนาดสะตออบแห้ง” เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งสะตอ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ

09.30 น. – 10.00 น.         ลงทะเบียน

10.00 น. – 11.00 น.         อธิการบดี และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

11.00 น. – 11.10 น.         กล่าวรายงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีในการทำสะตออบแห้ง ชนิดคืนรูปสด”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

11.10 น. – 11.20 น.         การพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ด้วยกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์และ  เทคโนโลยี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม  กำลังดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

11.20 น. – 11.30 น.         การสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม
โดย นายธนารักษ์  พงษ์เภตรา
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

11.30 น. – 11.35 น.         การพัฒนาผลิตภัณฑ์สะตออบแห้งคืนรูปและโอกาสทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
โดย คุณชมนาด  ศรีเปารยะ
รองประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมิสเตอร์สะตอ

11.35 น. – 11.50 น.         นโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

11.50 น. – 12.00 น.         พิธีมอบเครื่องอบแห้ง ชนิดคืนรูปสด ให้กับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตมิสเตอร์สะตอ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และ นายธนารักษ์  พงษ์เภตรา
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *