Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย ศ.ดร.สุภางค์ จันทวาณิช งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย ศ.ดร.สุภางค์ จันทวาณิช งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม  พ.ศ.2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

Keynote Speaker

ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์  จันทวาณิช

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายพิเศษ วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่อง “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ประวัติและผลงาน

รับชมวีดีโอ

—————————————————————————————————————————————-

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559

บรรยายพิเศษ วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-11.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติและผลงาน  

รับชมวีดีโอ

—————————————————————————————————————————————-

 Session Keynote

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
วิทยากรรับเชิญในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยายพิเศษในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
—————————————————————————————————————————————-
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์​
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยากรรับเชิญในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น.
เรื่อง การเตรียมยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางผิวหนัง
—————————————————————————————————————————————-
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยากรรับเชิญ หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-13.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 —————————————————————————————————————————————-
 
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยากรรับเชิญ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *