Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ประกาศผล “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 สกว. รอบที่ 1

ทุนวิจัย : ประกาศผล “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 สกว. รอบที่ 1

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ประกาศผล “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) ประจำปี 2561 รอบที่ 1” ซึ่งมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจำนวนทั้งสิ้น 314 โครงการ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผู้ได้รับทุนนี้ได้แก่

258 ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สังกัด สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
259 ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
260 ดร.อุเทน ทับทรวง สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดประกาศ

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : สกว. ประกาศรับทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Deadline:14/03/2562)

ฝ่ายวิชาการ สกว …