Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / รางวัล : รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 : (Deadline:15/02/2561)

รางวัล : รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 : (Deadline:15/02/2561)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ปีนี้เป็นปีที่กระจายรางวัลและเปิดโอกาสให้นักวิจัยอย่างครบถ้วนมากขึ้น ประกอบไปด้วย

รางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคมดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รางวัลละ 30,000 บาท
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์            รางวัลละ 30,000 บาท
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   รางวัลละ 30,000 บาท

รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รางวัลละ 30,000 บาท
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์            รางวัลละ 30,000 บาท
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   รางวัลละ 30,000 บาท

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     รางวัลละ 30,000 บาท
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์          รางวัลละ 30,000 บาท
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 รางวัลละ 30,000 บาท

รางวัลบทความวิจัยพื้นฐานที่มีการอ้างอิงสูงสุด          จำนวน 1 รางวัล  รางวัลละ 30,000 บาท

รางวัลบทความตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงสุด จำนวน 3 รางวัล

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    รางวัลละ 30,000 บาท
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์         รางวัลละ 30,000 บาท
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 รางวัลละ 30,000 บาท

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และอ่านประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://ird.wu.ac.th/ ยื่นขอรับรางวัลได้ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุจินดา ย่องจีน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3567 e-mail:panipook2@gmail.com

ประกาศรางวัล

แบบฟอร์มการขอรับรางวัล

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาล …