Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก / 5-7 พฤศจิกายน 2561 : ประชุม Safety 2018 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

5-7 พฤศจิกายน 2561 : ประชุม Safety 2018 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก จัดประชุม Safety 2018 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กทม.

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worldsafety2018.org

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *