Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตำบลคลองน้อย

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตำบลคลองน้อย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตำบลคลองน้อย ณ โรงเรียนสอนศาสนาบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในเวทีคณะกรรมการ JMC ตำบลคลองน้อยภาคส่วนชุมชน นำโดยกำนันสมควร สินทอง และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้านของตำบลคลองน้อย แกนนำชุมชนบ้านแสงวิมาน และนักวิจัยของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมร่างแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปี 2561 สร้างแนวทางขับเคลื่อนการทำงานของ JMC ตำบลคลองน้อย และสานเครือข่ายสร้างพันธมิตรในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพื้นที่ตำบลคลองน้อย

ข่าวโดย : โครงการวิจัยแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ความยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนโดย โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประมวลภาพ

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *