Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 4 – 5 มกราคม พ.ศ.2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี” ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โอกาสนี้ นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และแพทย์หญิงจิรสุดา เผือกคง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหัวหน้ากลุ่มงานและ/หรือตัวแทนกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือก กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานพยาบาลชุมชน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานศูนย์แพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และกลุ่มงานประกันสุขภาพ รวม 21 กลุ่มงาน ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการชำนาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีวิทยา นักวิชาการสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานเวชสถิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานห้องสมุด นายช่างศิลป์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายช่างปูน รวม 133 ท่าน

ประมวลภาพ

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *