Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรมนำทีมศูนย์ความเป็นเลิศศึกษาดูงาน สวทช.

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมนำทีมศูนย์ความเป็นเลิศศึกษาดูงาน สวทช.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และ ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหัวหน้า/สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศปาล์มน้ำมัน, ผศ.ดร.พรรณิภา เชาวนะ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้, รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร Research Excellence Center for Innovation and Health Products, ดร.สุริยัน เต็งใหญ่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง, ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส, อาจารย์จิรารัตน์ สองสี ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส, ดร. สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก เข้าศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โอกาสนี้ น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง ผอ.ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารคีย์แอคเคานต์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่องการดำเนินงานวิจัยและการบริการของ สวทช. รวมถึงได้รับเกียรติจากทีมงาน Food and Feed Innovation Center, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ที่ร่วมให้การต้อนรับ ร่วมนำเสนอ และนำเยี่ยมชมผลงานและความร่วมมือด้านการวิจัยของ สวทช. กับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการแพทย์ วัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม Food and Feed การพัฒนาเทคโนโลยี KitWai การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทั้งเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานจุลทรรศน์ เครื่องวิเคราะห์ทดสอบทางโครงสร้างจุลภาค เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางรังสีเอ็กซ์ เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางโครมาโตกราฟฟี่ ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้

ประมวลภาพ

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โด …