Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก / 1-3 พฤษภาคม 2561 : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Newtwork 2018 (EENET2018)

1-3 พฤษภาคม 2561 : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Newtwork 2018 (EENET2018)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Newtwork 2018 (EENET2018) วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร-อาร์-เอส-โฮเทล จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.eenet2018.pit.ac.th

โทร. 0863060350

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *