Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 12 ธันวาคม 2560: สวทช. แนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

12 ธันวาคม 2560: สวทช. แนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3555, 3557 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

22-23 มีนาคม 2561 : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *