Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 12 ธันวาคม 2560: สวทช. แนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

12 ธันวาคม 2560: สวทช. แนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3555, 3557 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

9-10 พฤศจิกายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours: ห้วงเวลาแห่งงานเขียน

สำนักวิชาศิลปศา …