Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยหัวข้อที่เกี่ยวกับ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สากล จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางดวงพร เดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 3787 และดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ที่http://dpl.wu.ac.th/archives/1764


  • รายละเอียดเพิ่มเติม – http://dpl.wu.ac.th/archives/1764
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

12 ธันวาคม 2560: สวทช. แนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *