Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก / ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานใน 7 กลุ่ม  ดังนี้

  • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
  • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร
  • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสหากรรม
  • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม
  • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
  • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน
  • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

1-3 พฤษภาคม 2561 : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Newtwork 2018 (EENET2018)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Newtwork 2018 (EENET2018) วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร-อาร์-เอส-โฮเทล …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *