Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (Deadline : 15/11/2560)

ทุนวิจัย : ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (Deadline : 15/11/2560)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจาก คอบช. โดย วช. ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1) กลุ่มเรื่อง ข้าว
2) กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน
3) กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
4) กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
5) กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่
6) กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ
7) กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โดยได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สวก. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2560 – 15 พฤศจิกายน 2560  นี้เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 (Deadline: 25/01/2561)

เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้การเสนอจัดตั้งงบประมาณสอดคล้องกับงบประมาณและจำนวนโครงการวิจัยที่มีผู้สนใจเสนอขอรับการจัดสรรทุน  ดังนั้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้นักวิจัยผู้สนใจส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 25 มกราคม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *