Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 เรื่อง

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 เรื่อง

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 ชื่อเรื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

Citation report for 61 results from Web of Science Core Collection
Refined by: PUBLICATION YEARS: ( 2017 )

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการวิจัย โทรศัพท์ 075 673344 อีเมล์ wulibrary@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

นักวิจัยบัลแกเรีย เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech เป็นประเทศที่ 45

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *