Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ตามที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ดังนี้
1. นางสาวอรอุมา เพ็ชรศิริ
2. นางสาวปาริชาติ หนูสอน
3. นางสาวเบญจวรรณ มุสิด
4. นายจิรศักดิ์ รูปโอ
ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง
1. นางสาววรัญญา จั่วนาน
2. นายอัสมีน บือโต
3. นางสาวอรพิมพ์ สุขคง
4. นางสาวกอบแก้ว พุมดวง
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ลำดับที่ 1-4 ให้มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ชั้น 2 ห้อง 215 เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
เอกสารประกอบการรายงานตัว
1. สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาท่าศาลาจำนวน 1 ฉบับ
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกถ้าไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองต่อไป

อนึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลือก ถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการ โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

“เครื่องยิงลูกเทนนิส” เครื่องแรกที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ นายสุเทพ เหนือคลอง ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสราคาถูกเครื่องแรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถจ่ายไฟแบตเตอรี่ได้นานเกินกว่า 12 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการทำให้เคลื่อนย้ายเครื่องยิงลูกเทนนิสไปได้สะดวกทุกสนาม ทุกสถานที่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *