Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / รางวัลการประกวดแข่งขันนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560 (Deadline: 31/10/2560)

รางวัลการประกวดแข่งขันนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560 (Deadline: 31/10/2560)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดโครงการประกวดนวัตกรรม ประเภทบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นส่วนส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนากิจการของ กฟภ. เปิดรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการด้านบริการที่สนับสนุนหรือสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ กฟภ. และสนับสนุนให้บุคคลทั่วไป นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และนักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และออกแบบนวัตกรรม โดยนำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ peainno2017.pea.co.th หรือ Facebook: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

e-mail: peainnovation@gmail.com

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลัง ปริญญาเอก เพื่อเข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 11

สำนักงานคณะกรรม …