Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์จัดเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์จัดเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานราชการและองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ตำบลขนาบนาก สถาบันการศึกษา

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบของที่ระลึกในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กับ คุณศุภชัย อักษรวงศ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ประมวลภาพ

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไท …