Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) (Deadline : 19/10/2560)

ทุนวิจัย : ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) (Deadline : 19/10/2560)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุนเพื่อการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน  3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 3 ทุน เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 2 : ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 3 : ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS)  จำนวน 1 ทุน โดยคัดเลือกผู้สมัครไม่เกิน 2 คน ไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค ทุนนี้เป็นทุนให้อาจารย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการนักวิจัยชั้นแนวหน้า ผู้ที่ทำงานองค์การ/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล ไปทำงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา (U.S.-ASEAN Relationship) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.application.fulbrightthai.org หรือ www.fulbrightthai.org ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

12 ธันวาคม 2560: สวทช. แนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *