Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”  
โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
1.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลและการจัดการความรู้
1.3 มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการงานสำนักงานและการประสานงาน
1.5 สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้โดยไม่มีเงื่อนไข
1.6 หากมีความรู้และความชำนาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems, GIS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ภาระงาน
2.1 ประสานงานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน
2.3 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
2.4 สังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
2.5 จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการความรู้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
2.6 บริหารจัดการงานสำนักงาน
2.7 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. อัตราค่าจ้าง: วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17,400 บาท ต่อเดือน
4. ระยะเวลาจ้างงาน: ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
5. กำหนดการรับสมัครและการส่งเอกสารการสมัครงาน
ผู้ประสงค์สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ดังนี้
5.1 กรอกรายละเอียดใน ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(ใบสมัครงาน) (ใบสมัครงาน)
5.2 เขียนบทความในหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยส่งเป็นไฟล์ PDF มาพร้อมกับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงาน
5.3 เอกสารประกอบการสมัครงาน
5.3.1 ใบสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรูปถ่าย
5.3.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.3.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
5.3.4 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ในเอกสารต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและระบุว่าใช้ในการสมัครงานเจ้าหน้าที่ “โครงการระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”
5.4 ส่งเอกสารสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ทาง e-mail: wu.pakphanangkm@gmail.com รับเอกสารทาง e-mail เท่านั้น ไม่รับเอกสารช่องทางอื่น ๆ โดยมีกำหนดการดังนี้
บัดนี้จนถึงวันที่    8 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัคร 
 วันที่     9 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 วันที่     12 ตุลาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ 
 วันที่     13 ตุลาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือก 
 วันที่     16 ตุลาคม 2560 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย 
6. วิธีการสอบคัดเลือก: โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ / คุณรัชฎา คชแสงสันต์
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม อาคารวิจัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-673558-9

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *