Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 26 กันยายน 2560 : ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม)

26 กันยายน 2560 : ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม)

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม) และกำหนดให้นักวิจัย/หัวหน้าแผนบูรณาการฯ จัดส่งแผนบูรณาการ (ตามแบบ templateIntegratedProgram62 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2125 และดูคำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127) ไปยังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 นั้น

     ในการนี้ เพื่อให้การกำหนดแผนบูรณาการดังกล่าว สามารถรองรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยได้ครอบคลุมเป็นประโยชน์กับคณาจารย์/นักวิจัย มากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมดังนี้1) เพื่อนำเสนอข้อสรุปแผนบูรณาการ ที่หัวหน้าแผนบูรณาการ ได้นำส่งตาม TemplateIntegratedResearchProgram ในวันที่ 25 กันยายน  ว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่แผนบูรณา มุ่งเป้าใดบ้าง (ในแต่ละสำนักวิชา สามารถส่งแผนบูรณาการได้หลายแผนฯ) จากแผนที่ได้รับทั้งหมด เปิดโอกาสให้หัวหน้าแผนบูรณาการ พิจารณาร่วมกันว่ามีแผนบูรณาการ ใดบ้างที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกัน ถ้ามี เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวมเป็นแผนบูรณาการเดียวกัน

2) เพื่อส่งเสริมให้หัวหน้าแผนบูรณาการ ได้พบปะ หารือ ทำความเข้าใจกับหัวหน้าชุดโครงการ/โครงการ ภายใต้แผนบูรณาการ

3) เพื่อให้การสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่ต้องการขอทุนงบปี 2562 (แต่มีแค่โครงการเดียว หรือยังไม่ได้เขียนโครงการส่ง และ/หรือไม่สามารถจัดทำแผนบูรณาการได้)   พบปะกับหัวหน้าแผนบูรณาการ หรืออาจารย์ท่านอื่น ๆ  เพื่อเพิ่มโอกาสในการรวมตัวเพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณาการ หรือสร้างแผนบูรณาการที่ตอบเป้าหมายเดียวกันได้

อนึ่ง หากมีข้อสงสัย/สอบถามเพิ่มเติม/ชี้แนะประเด็น กิจกรรมที่ต้องการให้ดำเนินการ สามารถแจ้งกลับผ่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ที่ email:yuwit133@gmail.com หรือโทรศัพท์ติดต่อที่เบอร์ 087-279-1133, Line ID:Yuwit1133

รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

23 กรกฎาคม 2561 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

ด้วยสถาบันวิจัย …