Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการจัดสรรทุนให้กับนักวิจัยประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • ทุนประเภทมุ่งเป้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (สากล) 2 โครงการ ได้แก่
 1. โครงการวิจัย เรื่อง How Big Data analytics is transforming Healthcare supply chain? A lessen from Singapore Nation Health Group
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต สำนักวิชาการจัดการ
 2. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจรและแอนาลอกต่อการยับยั้งอินฟลามมาโซมส์และการอับเสบ
  หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ทุนประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ (ในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่) 15 โครงการ ได้แก่
 1. การดูแลตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิตขณะตั้งครรภ์ : ค่าเฉลี่ยความดันโลหิต ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์และการคลอด
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์จิราวรรณ คล้ายวิเศษ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 2. การจัดการและผลของการจัดการภาวะเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์ : การวิเคราะห์อภิมาน
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์สุดา ใจห้าว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 3. ทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อำเภท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์กรรณิการ์ แสงประจง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 4. ปริมาณโซเดียมในอาหาร การบริโภคโซเดียมและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 5. ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์จินดารัตน์ สมใจนึก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 6. การฟื้นหายหลังการบาดเจ็บกระดูก : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ชิดชนก มยูรภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 7. การติดตามตรวจสอบระดับไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่การจราจรของเมืองนครศรีธรรมราชโดยใช้อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างอากาศแบบแพสซีฟ
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 8. การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 9. การประเมินผลกระทบการรั่วไหลของสารคลอรีนและแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีศึกษา กระบวนการผลิตถุงมือยางแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 10. การใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมในการทำปุ๋ยด้วยไส้เดือนดิน
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 11. การเตรียมถ่านดูดซับจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 12. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 13. Engaging Tasks in ELT : Promoting Learners’ Speaking Motivation in an EFL Classroom
  PI Mr. Mark B. Ulla Walailak University Language Institute
 14. ความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษาและมาตรการการคลังเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาการจัดการ
 15. การบูรณาการการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดกับการเรียนแบบกลับด้าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 เรื่อง

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 ชื่อเรื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *