Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการจัดสรรทุนให้กับนักวิจัยประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • ทุนประเภทมุ่งเป้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (สากล) 2 โครงการ ได้แก่
 1. โครงการวิจัย เรื่อง How Big Data analytics is transforming Healthcare supply chain? A lessen from Singapore Nation Health Group
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต สำนักวิชาการจัดการ
 2. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจรและแอนาลอกต่อการยับยั้งอินฟลามมาโซมส์และการอับเสบ
  หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ทุนประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ (ในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่) 15 โครงการ ได้แก่
 1. การดูแลตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิตขณะตั้งครรภ์ : ค่าเฉลี่ยความดันโลหิต ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์และการคลอด
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์จิราวรรณ คล้ายวิเศษ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 2. การจัดการและผลของการจัดการภาวะเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์ : การวิเคราะห์อภิมาน
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์สุดา ใจห้าว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 3. ทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อำเภท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์กรรณิการ์ แสงประจง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 4. ปริมาณโซเดียมในอาหาร การบริโภคโซเดียมและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 5. ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์จินดารัตน์ สมใจนึก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 6. การฟื้นหายหลังการบาดเจ็บกระดูก : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ชิดชนก มยูรภักดิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 7. การติดตามตรวจสอบระดับไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่การจราจรของเมืองนครศรีธรรมราชโดยใช้อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างอากาศแบบแพสซีฟ
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 8. การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 9. การประเมินผลกระทบการรั่วไหลของสารคลอรีนและแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีศึกษา กระบวนการผลิตถุงมือยางแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 10. การใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมในการทำปุ๋ยด้วยไส้เดือนดิน
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 11. การเตรียมถ่านดูดซับจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 12. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 13. Engaging Tasks in ELT : Promoting Learners’ Speaking Motivation in an EFL Classroom
  PI Mr. Mark B. Ulla Walailak University Language Institute
 14. ความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษาและมาตรการการคลังเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาการจัดการ
 15. การบูรณาการการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดกับการเรียนแบบกลับด้าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
  หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 13 …