Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนแจ้งแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ได้นำข้อมูลประกอบการขอทุนดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

เอกสารประชุม

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณแก้วใจ สุขสอาด
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
โทร. 3543, 3557 e-mail: pkaewjai@wu.ac.th

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) (Deadline : 19/10/2560)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุนเพื่อการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน  3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *