Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

จากการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นั้น

เนื่องจากมีการปรับแนวทางการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงเรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย

โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 12.30-13.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน

เวลา 13.00-13.15 น.
เปิดประชุม โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

เวลา 13.15-15.15 น.
บรรยาย เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย นางนิตยา พุทธโกษา
ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เวลา 15.15-16.30 น.
ช่วงตอบข้อซักถามจากนักวิจัย
โดย นางนิตยา พุทธโกษา ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ผศ. ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณาจารย์ที่สนใจจะเข้าร่วมประชุม ขอความร่วมมือแจ้งชื่อมาที่อีเมล์ : kaewjai.suksaard@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 นี้

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *