Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 13 กันยายน 2560: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนาโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านสังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์”

13 กันยายน 2560: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนาโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านสังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมการสัมมนาใน วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา 09.15 – 12.15 น. หัวข้อ “การพัฒนาโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านสังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์” โดย ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 13.15 – 16.15 น. หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดย ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม และประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร. 2554, 2553

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

22 พฤศจิกายน 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม Scopus: The database for research and publication development

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมเรื่อง #Scopus: The database for research and publication development โดยวิทยากร คุณนัฐพล …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *