Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิจัยใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิจัยใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมซีสโตน  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาการศึกษา สารสนเทศ และการจัดการ สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อแนะนำและชี้แนะโครงการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมา ลางคุลเสน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ อาจารย์วิทยา อาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม  สุวรรณโณ สำหรับกิจกรรมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่อย่างครบวงจร ตั้งแต่การกำหนดโจทย์วิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย 

ประมวลภาพ

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 15 เตรียมเผยแพร่ 12 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2561

ในปี พ.ศ. 2561 วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ก้าวสู่ปีที่ 15 เตรียมเผยแพร่บทความที่ Accept แล้ว …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *