Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิจัยใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิจัยใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมซีสโตน  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาการศึกษา สารสนเทศ และการจัดการ สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อแนะนำและชี้แนะโครงการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมา ลางคุลเสน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ อาจารย์วิทยา อาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม  สุวรรณโณ สำหรับกิจกรรมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่อย่างครบวงจร ตั้งแต่การกำหนดโจทย์วิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย 

ประมวลภาพ

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *