Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ การพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับแสดงผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับการปลูกข้าวแบบใช้ข้อมูลเซนเซอร์ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว พร้อมด้วยนักวิจัยในโครงการ โครงการฯดังกล่าวได้รับอุดหนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 13 …