Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 31 สิงหาคม 2560 : อบรม “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล”

31 สิงหาคม 2560 : อบรม “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล”

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร 075-672554-3


  • รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th/archives/1816
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” ในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *