Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

นายมานิต จิตต์ประไพย น.ส.สุภาพร ทองจันทร์ น.ส.จุฬาพร พันธ์กำเหนิด และนายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จากจำนวนทั้งสิ้น 35 ผลงาน ในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 “สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อประชาคมอุดมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 จัดโดย คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบจองรถออนไลน์ เป็นระบบที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาร่วมกับส่วนบริการกลาง โดยนายอุทัย แกล้วกล้า และ น.ส.ชมพูนุช เทพรักษา ซึ่งเปิดใช้งานภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ระบบนี้ช่วยลดขั้นตอนในการประสานงาน ลดเวลาในการรอคอยคำตอบการจัดรถ และยังสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้ช่วยลดกระดาษที่ใช้ในการเขียนจองรถและส่งโทรสาร ตามแนวคิด Paperless Office ของท่านอธิการบดี

โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้มีจำนวน 4 ระบบ ได้แก่
1. Smart Transportation by e-CarBooking (ระบบจองรถออนไลน์)
2 .SmartU for Smart Campus Life
3. Public Services Center on Digital Platform
4. Adaptive Services with Mobile Application (m-Services)

ในการนี้ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ งานพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำเสนอผลงานดังกล่าว


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

“เครื่องยิงลูกเทนนิส” เครื่องแรกที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ นายสุเทพ เหนือคลอง ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสราคาถูกเครื่องแรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถจ่ายไฟแบตเตอรี่ได้นานเกินกว่า 12 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการทำให้เคลื่อนย้ายเครื่องยิงลูกเทนนิสไปได้สะดวกทุกสนาม ทุกสถานที่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *