Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 (Deadline: 31/08/2560)

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 (Deadline: 31/08/2560)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 ดังนี้

  1. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ ได้แก่ ด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ได้แก่ ด้านพืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม
  3. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ ด้านการพัฒนาด้านปศุสัตว์เลี้ยงชีพ การพัฒนาและส่งเสริมการพลิกฟื้นป่าไม้ การอนุรักษ์ฟื้นฟูดิน และการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน การพัฒนาด้านส่งเสริมความมั่นคงทางวิสาหกิจอย่างยั่งยืน
  4. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ได้แก่ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ ระบบป้องกันประเทศที่ทันสมัย การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ การผลิต การพัฒนา และพึ่งพาตนเองด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลือมล้ำในสังคม

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลัง ปริญญาเอก เพื่อเข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 11

สำนักงานคณะกรรม …