Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / 2 นักวิชาการ ม. วลัยลักษณ์ ได้รับเชิดชูเกียรติสู่หอเกียรติยศ พสวท. 2560

2 นักวิชาการ ม. วลัยลักษณ์ ได้รับเชิดชูเกียรติสู่หอเกียรติยศ พสวท. 2560

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันฑิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รุ่น 5 และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการ Center of Excellence for Ecoinformatics สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัณฑิตโครงการ พสวท. รุ่น Z ได้รับการเชิดชูเกียรติสู่หอเกียรติยศ พสวท. (DPST Hall of Fame) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อนึ่ง โครงการ พสวท. ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมามากกว่า 30 ปี มีบัณฑิต พสวท.ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ บัณฑิตดังกล่าวได้สร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวนมาก มีผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ที่ สสวท.พิจารณาแล้วเห็นว่า บัณฑิต พสวท.หลายคนสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติจารึกไว้ในหอเกียรติยศของโครงการ พสวท. (DPST Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจให้บัณฑิต พสวท. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพสูงให้กับสังคมและวงการวิทยาศาสตร์ไทย โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559

ประมวลภาพ

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” และ โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมอบรมโครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11(ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *