Home / กำหนดการประชุมวิชาการ-สัมมนา / 21 กรกฎาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Ohmic heating and Pulsed Electric Field(PEF) for food Innovation”

21 กรกฎาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Ohmic heating and Pulsed Electric Field(PEF) for food Innovation”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Ohmic heating and Pulsed Electric Field(PEF) for food Innovation” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  อัศวสันติ  จากห้องปฏิบัติการวิจัย Food Technology and Engineering สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันศุกร์ ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 101 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 10.00 – 12.00 น.  สัมมนาในหัวข้อ “Ohmic heating and Pulsed Electric Field(PEF) for food Innovation”
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14.00 – 16.30 น.  แลกเปลี่ยนงานวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาได้ที่ คุณการเกตุ วัฒนสิทธิ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  e-mail: wattanasit052@gmail.com  โทรศัพท์ 2932

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

23 กรกฎาคม 2561 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

ด้วยสถาบันวิจัย …