Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Kick off พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Kick off พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

                       สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การทำงานวิจัย  โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกว่า 50 คน

                       กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัย และมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงการวิจัยอย่างครบวงจรผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำตลอดโครงการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำไปสู่การสร้างทีมวิจัยได้อนาคต

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

28 มีนาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *