Home / ข่าวพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University-Social Engagement) / “วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ในการดำเนินการเรื่อง “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก”

“วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ในการดำเนินการเรื่อง “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก”

เมื่อเสียงเพลง “รักษ์วลัยลักษณ์” ที่ไพเราะจบลง ต่อด้วยคำพูดดังๆ ชัดๆ ว่า “วลัยลักษณ์ มหาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ด้วยสำเนียงภาษาใต้ที่เข้มแข็ง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 4 คน จากชมรมเครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก ” ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช “นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” และนายอำเภอลานสกา “นายสำคัญ อรทัย” ในโครงการ “ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคน” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ วัดลานสกา หมู่ที่ 3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินการตลอด 8 เดือน ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 โดย อาจารย์ ดร. สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร หัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนและการบูรณาการกับระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายที่มีอยู่เดิมของอำเภอลานสกา และการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากบ้านจนถึงโรงพยาบาล โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 ทำให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอลานสกาจึงขอให้มีการจัดบูทนำเสนอผลการดำเนินการและเผยแพร่ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ผลงานเกิดจากชุดโครงการวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของอำเภอพื้นที่เสี่ยงสูง : กรณีการจัดการขยะและแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยของอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกและหน่วยพิษวิทยาและโรคติดเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยการดำเนินการวิจัยทั้งหมดเน้นการมีส่วนร่วมของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหัวใจหลัก

ประมวลภาพ


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าวส่วนสื่อสารองค์กร
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) ภายใต้หัวข้อ “Software Technology for Innovation”

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *