Home / ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา / ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคุณอุทุมพร วงค์เพชรและ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ซึ่งได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนชุมพรศึกษา (Electronic Document Management System For Chumphon Sueksa School) ที่ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


  • รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://mit.wu.ac.th/web/th
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าวสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ประสบการณ์ทำวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ ของนักศึกษาปริญญาเอก ม.วลัยลักษณ์

นิตยสาร “ประชาคมวิจัย” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เผยแพร่ประสบการณ์ทำวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ ของนักศึกษาปริญญาเอก อุตสาหกรรมการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม   Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *