Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (Deadline:07/08/2560)

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (Deadline:07/08/2560)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอของบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุ​ลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และได้จัดทำเกณฑ์และกำหนดการต่าง ๆ สำหรับการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

– ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
– ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
– แบบ IRI-01-62 (เป้าหมายที่ 1 (เศรษฐกิจ) วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ)
– แบบ IRI-02-62 (เป้าหมายที่ 2 (สังคม) วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
– แบบ IRI-03-62 (เป้าหมายที่ 3 (สะสมองค์ความรู้)วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ)
– แบบ IRI-04-62 (เป้าหมายที่ 4 (โครงสร้างพื้นฐาน)พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม)
– แบบ IRI-Program-62 (แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program))
– แบบ IRI-Project-62(แบบเสนอโครงการวิจัย (research project))
– แบบเสนอโครงการ เป้า1 เป้า 4 (แบบเสนอโครงการ ตามเป้าหมายที่ 1 หรือ 4)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ติดต่อคุณแก้วใจ สุขสอาด โทร. 3543, 3557 e-mail: kaewjai.suksaard@gmail.com กำหนดส่งหัวข้อการวิจัย ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 (Deadline: 25/01/2561)

เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้การเสนอจัดตั้งงบประมาณสอดคล้องกับงบประมาณและจำนวนโครงการวิจัยที่มีผู้สนใจเสนอขอรับการจัดสรรทุน  ดังนั้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้นักวิจัยผู้สนใจส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 25 มกราคม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *