Home / ข่าวพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University-Social Engagement) / หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการจัดการแมลงศัตรูพืช

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการจัดการแมลงศัตรูพืช

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการจัดการแมลงศัตรูพืช 2 ชนิด ได้จัดการสำเร็จง่าย ๆ และปลอดภัย ดังนี้

  1. ด้วงเต่าที่ระบาดในกลุ่มมะเขือให้ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียพ่นให้โดนตัวจะตายภายใน 3 วัน (ก่อนตายแมลงจะป่วยและหยุดกินอาหาร) และ
  2. แมลงนูนที่ระบาดในกลุ่มมะนาวแป้นให้พ่นเชื้อราเมธาไรเชียมตอนเย็น ๆ (แมลงจะลงพืชช่วงพลบค่ำ) แมลงจะตายภายใน 5-7 วัน

ช่วงนี้ฤดูฝนแมลงศัตรูพืชระบาดเยอะ ควรพ่นเชื้อราดีไปคลุมพื้นที่ก่อนจะลดความเสียหายได้ดีมากขึ้น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ธรรมชาติ และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ธรรมชาติ และ สถานที่กลางแจ้ง

ภาพข่าวโดย หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้า “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบ 6 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *