Home / ข่าวพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University-Social Engagement) / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเรียนการสอนชั้นอนุบาลและการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพเครื่องเงินบ้านเขาวัง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทรงเยี่ยมราษฎร

และเวลาประมาณ 16.00 น. เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ทรงปลูกต้นทุเรียนเทศ จำนวน 1 ต้น พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงตัดแถบแพรเปิดอาคารเรียนบีทีเอสกรุ๊ป เสด็จเข้าอาคารเรียนบีทีเอสกรุ๊ป ลงพระนามนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก พร้อมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การสอนจินตคณิต โดยการใช้ลูกคิดญี่ปุ่นมาใช้เป็นลูกคิดพื้นฐานในการเรียนการสอน เสด็จเข้าโรงอาหาร ทอดพระเนตรห้องครัว ทอดพระเนตรการทำน้ำพริกปลาย่างใบทำมัง ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทอดพระเนตรการสาธิตทำดอกดารารัตน์ จากวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทอดพระเนตรกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมราษฎร และฉายพระยาลักษณ์ร่วมกับครู นักเรียน และคณะหน่วยแพทย์พระราชทาน

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งสองพื้นที่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ในพื้นที่รับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ ได้มี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมรับเสด็จและถวายรายงานการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง การทำห้องสมุดลอยฟ้าเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งถอดบทเรียนมากจากปากพนัง และมีทีมงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ ได้แก่ การพัฒนายากันยุงจากกระวาน โดย รองศาสตราจารย์ถนอมจิต สุภาวิตา และ อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ภายใต้งานโครงการ อพ.สธ. โดย ภานุวัฒน์ บุญเรืองขาว สถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย บุลากรจากอุทยานพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้มี บุคลากรจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศืกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

(2) ในพื้นที่รับเสด็จ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด ได้มี อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์สุธีระ ทองขาว ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาจิตอาสาวลัยลักษณ์ที่เคยร่วมกิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี ได้ร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรับเสด็จครั้งนี้ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ประกอบด้วย การเปิดผ้าแพรป้ายศูนย์การเรียนฯ เรือนเพาะชำ และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชนบ้านหลังอ้ายหมี

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่านที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ทั้งสองพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ในการร่วมเตรียมการรับเสด็จและจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดี

ประมวลภาพ

ภาพข่าวโดย นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นครศรีธรรมราช

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) ภายใต้หัวข้อ “Software Technology for Innovation”

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *