Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก / 7-8 กันยายน 2560 : ประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13”

7-8 กันยายน 2560 : ประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13”

มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่  7-8 กันยายน 2560 ในหัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้สนใจดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc13

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *