Home / ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก / 7-8 กันยายน 2560 : ประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13”

7-8 กันยายน 2560 : ประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13”

มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่  7-8 กันยายน 2560 ในหัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้สนใจดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc13

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

20-24 กันยายน 2560 : นำเสนองานในงาน Thailand Techshow 2017

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2017 วันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *