Home / ข่าวพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University-Social Engagement) / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รอบที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการลงพื้นที่เพื่อพัฒนากรอบโจทย์วิจัยในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเน้นอาชีพเกษตรกรรม 4 อาชีพ ด้วยกัน ได้แก่ การทำสวนส้มโอทับทิมสยาม การทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง การทำไร่จาก และการปลูกพืชผัก

ณ วันนี้ มีนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโครงการ เพื่อขอรับการพิจารณารับทุนทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล คุณศุภชัย อักษรวงศ์ พันเอกนายแพทย์วิเชียร ชูเสมอ และ นายอัครเดช ศิริไพรวัน ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการเติมเต็มจุดเด่นของนักวิจัย ให้มีความคมชัดในประเด็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น โดยข้อเสนอแนะดังกล่าว หน่วยบริหารจัดการจะนำไปสู่การสรุปข้อเสนอแนะเพื่อส่งให้นักวิจัยแก้ไขปรับปรุง ต่อไป

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) ภายใต้หัวข้อ “Software Technology for Innovation”

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *