Home / ข่าววิจัยนักศึกษาและผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา / นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์จากจำนวนผลงานที่นำเสนอทั้งสิ้น 150 ผลงาน

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์จากจำนวนผลงานที่นำเสนอทั้งสิ้น 150 ผลงาน

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(Very Good) แบบโปสเตอร์จากจำนวนผลงานที่นำเสนอทั้งสิ้น 150 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการ The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 20-22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีระดับรางวัล 3 ระดับคือ ยอดเยี่ยม (Excellence) ดีเด่น(Very Good) และดี(Good)

ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรต้องเรียน และเป็นความร่วมมือพัฒนาบุคคลากรซอฟต์แวร์คุณภาพของประเทศ ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และบริษัทสวิฟต์เลต จำกัด โดยคุณอาทิตย์ หงษ์จินตกุล อีกทั้งยังได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานนี้เป็นผลงานการพัฒนาระบบจัดการคลังวัตถุดิบ รายงานบัญชี/การเงิน และการวิเคราะห์การตลาด กรณีศึกษาระบบร้านอาหารเลมอนแกรสแอมฟิน” ของ นายปารมี สัมพันธ์ นายอัฟฟาน เล๊ะนุ๊ นายอัรกอม มะแดเฮาะ และนางสางวเนตรนภา ทองขาว โดยการกำกับดูแลของ อ.ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าวสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
Facebook Comments

About ird2016

Check Also

Chemistry postgraduate won THE BEST ORAL PRESENTATION at PACCON 2018

On 7-9 February 2018, Chemistry postgraduate students, Mrs.Sharon Espiritu Lazaro gave an oral presentation in …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *