รายงานประจำปีงบประมาณ 2553

ส่วนที่ 1 โครงสร้าง

ส่วนที่ 2 กิจกรรมในรอบปี

ส่วนที่ 3 การบริหารงานวิจัย

ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 5 โครงการในกำกับ

ส่วนที่ 6 หน่วยวิจัย

ส่วนที่ 7 ตัวอย่างงานวิจัย

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

31 พค. – 1 มิย. 2561 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561  หัวข้อ “Surviving in a Disruptive World: Integration and …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *