รายงานประจำปีงบประมาณ 2553

ส่วนที่ 1 โครงสร้าง

ส่วนที่ 2 กิจกรรมในรอบปี

ส่วนที่ 3 การบริหารงานวิจัย

ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 5 โครงการในกำกับ

ส่วนที่ 6 หน่วยวิจัย

ส่วนที่ 7 ตัวอย่างงานวิจัย

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

แจ้งความประสงค์รับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่ง e-mail ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่นี่ Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *