รายงานประจำปีงบประมาณ 2553

ส่วนที่ 1 โครงสร้าง

ส่วนที่ 2 กิจกรรมในรอบปี

ส่วนที่ 3 การบริหารงานวิจัย

ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 5 โครงการในกำกับ

ส่วนที่ 6 หน่วยวิจัย

ส่วนที่ 7 ตัวอย่างงานวิจัย

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (Deadline : 30/11/2560)

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่ ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสากรรม (Supporting Research …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *