รายงานประจำปีงบประมาณ 2555

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

การบริหารงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน

โครงการในกำกับ

ตัวอย่างงานวิจัย

ภาพกิจกรรม

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

แจ้งความประสงค์รับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่ง e-mail ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่นี่ Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *