รายงานประจำปีงบประมาณ 2555

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

การบริหารงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน

โครงการในกำกับ

ตัวอย่างงานวิจัย

ภาพกิจกรรม

 

Facebook Comments

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (Deadline : 30/11/2560)

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่ ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสากรรม (Supporting Research …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *