รายงานประจำปีงบประมาณ 2554

สารบัญ

สารรองอธิการบดี-บทสรุปผู้บริหาร

กิจกรรม 1

กิจกรรม 2

การบริหารงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน

โครงการในกำกับ

หน่วยวิจัย

ตัวอย่างงานวิจัย

About ird2016

Check Also

แจ้งความประสงค์รับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่ง e-mail ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่นี่ Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *