Home / ข่าวเด่น / สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพสธ.ครั้งที่ 1/2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพสธ.ครั้งที่ 1/2562

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพสธ.ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบ้านพักรับรอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6” ประจำปี พ.ศ.2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการฯ อีก 4 หน่วยงาน คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ มีการนำชมสถานที่จัดนิทรรศการฯ บริเวณลานสแควร์ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63″ @ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริเวณโถงกลางอาคารไทยบุรี

About kosin sirirak

Check Also

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 (หมดเขตการรับบทความวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม …