Home / ข่าวเด่น / ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2563

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2244&fbclid=IwAR3aU3yhXUJoKVYL1QtYnxdWOX-YBBCcVelxlsYGHfkI12LOJBfvIujfsFI

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf
002_เอกสานแนบท้ายประกาศฯ วช. (ทุนแม่ไก่-ลูกไก่).pdf
003_คู่มือประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ (แม่ไก่-ลูกไก่).docx
004_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.docx
005_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx
006_รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการแม่ไก่.pdf
ระบบพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม.jpg

ทำเนียบแม่ไก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  PDF

ทำเนียบนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 1   PDF

About kosin sirirak

Check Also

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 (หมดเขตการรับบทความวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม …