Home / ข่าวเด่น / รายชื่อวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI (Q1) ล่าสุด!

รายชื่อวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI (Q1) ล่าสุด!

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI ใน Quartile 1 ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 โดยสามารถสืบค้นรายชื่อวารสารได้ ผ่านทางเว็บไซต์  http://apps.webofknowledge.com  ประกอบด้วยรายชื่อวารสารครอบคลุมทุกสาขาวิชามากกว่า 3,000 รายชื่อ เรียงลำดับตามค่า Impact Factor ตั้งแต่ 0.731 จนถึง 223.679

ท่านที่สนใจสามารถค้นหารายชื่อวารสารเป้าหมายเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความในครั้งถัดไปตามไฟล์แนบนี้  List of ISI Journals in 2019 (Quartile 1)
 

About kosin sirirak

Check Also

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 (หมดเขตการรับบทความวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม …