Home / ข่าวเด่น / รายงานผลกิจกรรมงานวิจัยและบริการสังคมกับหัวหน้าสถานวิจัย

รายงานผลกิจกรรมงานวิจัยและบริการสังคมกับหัวหน้าสถานวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดประชุมงานวิจัยและบริการสังคมกับหัวหน้าสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และ ห้องประชุมสื่อสารสองทาง กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้สรุปผลการจัดกิจกรรมดังนี้

 1. กิจกรรมที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ศูนย์บริการวิชาการ และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มีดังนี้
  – 5 กรกฎาคม 2562 : กิจกรรม Research to Market : R2M โครงการประกวดหาสุดยอดแผนธุรกิจจากผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  – 19 กรกฎาคม 2562 : กิจกรรมอบรมการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตร ณ ห้อง Co-working Space โซน F ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
  – 19 กรกฎาคม 2562 : กิจกรรมเปิดบ้านสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ RISH x OPEN HOUSE ณ อาคารสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
  – 24 กรกฎาคม 2562: เวทีพัฒนาความร่วมมือในการนำองค์ความรู้ด้านวิชาการสู่การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  – 15-16 สิงหาคม 2562: การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม” ครั้งที่ 2 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
  – 28-29 สิงหาคม 2562 : โครงการ Systematic Review ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
                  รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เดือน กค-สค. 62
 2. ฐานข้อมูลภาคเอกชนและภาครัฐ ที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เว็บไซต์ https://sciencepark.wu.ac.th/
 3. ผลงานวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ในรอบ 10 (ปี 2009-2018) โปรดคลิก
 4. แนวทางการทำงานให้บรรลุยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 5. ความคืบหน้าการติดตามทุนวิจัยประเภทบุคคล

ประมวลภาพ

About Wanrudee Rattanapanth

Check Also

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 (หมดเขตการรับบทความวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม …