Home / ข่าวเด่น / รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 


  • วันที่ส่งข่าว – 25/06/2562
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร

About Wanrudee Rattanapanth

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ค 24CoWritingSpace&Time

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรสายปฏิบัติการ ที่สนใจการเขียนผลงานเผยแพร่ในวารสาร เข้าร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ค 24CoWritingSpace&Time (http://www.facebook.com/groups/729579697511183) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ ISI คือ Information: ข้อมูลวารสาร และพัฒนาการของฐานข้อมูล ในรูปแบบที่ย่อยง่าย …