Home / ข่าวเด่น / รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 


  • วันที่ส่งข่าว – 25/06/2562
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร

About Wanrudee Rattanapanth

Check Also

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับทุนพัฒ …